Navigácia

Obsah

Psychologická intervencia

       Významnou súčasťu odbornej práce s dieťaťom je práca psychológa, ktorá v detskom domove zahŕňa individuálne sedenia, skupinové sedenia, sociálno-psychologický výcvik, psychologickú diagnostiku, preventívne programy, vedenie krízových intervencií a v neposlednom rade konzultácie s odborným tímom a vychovávateľmi, či profesionálnymi rodičmi. 

Počas individuálnych sedení psychológ pracuje formou poradenstva, využíva prvky hrovej terapie, arteterapie, psychogymnastiky, relaxácie a pod. K deťom pristupuje individuálne, citlivo si všíma potreby každého dieťaťa zvlášť. 

V skupinových sedeniach pracujú psychológovia s väčším počtom detí súčasne. Je to jedinečný zážitok, kde sa deti učia navzájom rôznym zručnostiam: komunikácii, asertivite, spolupráci, rozvíjajú sebaúctu, nadobúdajú vzájomný rešpekt. 

Sociálny-psychologický výcvik je špecifická forma skupinových sedení, počas ktorých si deti vytvárajú uvoľnenú atmosféru prijatia a tak sa podnecuje osobný rast detí a mladistvých. 

Počas psychologickej diagnostiky psychológ prostredníctvom rozhovoru, pozorovania, analýzy produktov, ako aj širokého spektra štandardizovaných psychodiagnostických testov, získava hlbší obraz o osobnosti a schopností dieťaťa. 

Preventívne programy, ktoré psychológ organizujev detskom domove sa zaoberajú často sa vyskytujúcimi sociálno-patologickými javmi. Vedie prednášky, workshopy napr. odrgách, sexuálnom zneužívaní, obchodovaní s ľuďmi a pod. 

Krízové intervencie sú neodlučiteľnou súčasťou práce psychológa v detskom domove. Psychológ zabezpečuje bezpečie a istotu pre dieťa v náročných situáciách. Je nestranným sprievodcom, ktorý dieťaťu pomáha vyrovnať sa s jeho životnou situáciou. 

Psychológ v organizácii úzko spokupracuje so sociálnymi pracovníkmi, vychovávateľmi či profesionálnymi rodičmi. Zúčastňuje sa porád a komunít organizovaných na jednotlivých skupinách. V neposlednom rade spolupracuje aj s externými odborníkmi, ktorých dieťa navštevuje ako napríklad pedopsychiater, terapeut, psychoterapeut a pod. 

Pri práci s profesionálnou rodinou psychológ často navštevuje domáce prostredie, v ktorom dieťa aktuálne žje. Spolu so sociálnym pracovníkom plánuje návštevy rodín a súrodenecké stretnutia, ktoré sú dôležité pre udržiavanie vzťahov a väzieb medzi jednotlivými rodinnými príslušníkmi. 

 

Edukačná muzikoterapia

      V detskom domove sa venujeme v rámci odbornej činnosti aj edukačnej muzikoterapii. Mladšie deti, hlavne v mladšom školskom veku  zapájame do aktivít spojených s hudbou s prvkami muzikoterapie priamo v detskom domove. Edukačná muzikoterapia spočíva v hodinovom štruktúrovanom programe s rôznymi hudobno-pohybovými a relaxačnými aktivitami, v rámci ktorých sa u detí rozvíjajú rôzne sociálne zručnosti, komunikácia a slovná zásoba, taktiež kognitívne funkcie. Využívajú sa rôzne jednoduché hudobné nástroje Orffovho inštrumentária, bubny djembe ako aj gitara či rôzne etnické nástroje. Zároveň sa u detí rozvíja aj emocionálny svet, tvorivosť či fantázia. V rámci hodiny sa využíva aj muzikomaľba a rôzne tvorivé výtvarné aktivity. Počas hodiny sa spája tvorenie hudobné, pohybové a výtvarné do jedného celku. Deti sa zároveň učia rytmickému cíteniu, rozvíja sa aj senzorické vnímanie, jemná a hrubá motorika. 

 muzikoterapia

muzikomaľba

muzikoterapia

 

 

Bližšie o muzikoterapii - krátka prezentácia použitá aj na Metodických dňoch v Malej Lúčivnej: Prezentácia muzikoterapie v DeD Ružomberok

Felinoterapia

      Detský domov využíva aj externé formy odbornej práce s dieťaťom. Terapii s mačkami - tzv. felinoterapii sa venuje pani Zuzka, ktorá oslovila Detský domov s ponukou venovať sa vrámci terapie našim deťom. Prvé stretnutie sa konalo v októbri 2017, deti sa budú určite tešiť na ďalšie stretnutia. Teta Zuzka aj kocúr Cookie mali z návšetvy v detskom domove určite veľký zážitok, deti si pri terapii môžu kocúra pohladkať, podržať, pohrať sa s ním, učia sa oň starať. Bližšie o felinoterapii nájdete:

http://praduceklbko.eu/felinoterapia/

felinoterapiafelinoterapia

Supervízia zamestnancov detského domova

        Každoročne sa zamestnanci detského domova pracujúci s dieťaťom či jeho rodinou podrobujú supervízii s cieľom skvalitnenia sociálnej, výchovnej a odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Supervízie sa zúčastňujú vychovávatelia samostatných skupín, sociálni pracovníci, psychológovia, a to individuálne ako aj skupinovo v rámci odborných tímov detského domova. Supervíziu každoročne abslovujú aj profesionálni rodičia detského domova.