Navigácia

Obsah

Mladí dospelí

 

Táto skupina sa nachádza v hlavnej budove Detského domova na Kalvárskej ulici 35 v Ružomberku.

mladí dospelí

Funguje od konca roku 2010 a sú na nej umiestnení mladí dospelí, vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí sú schopní sa o seba postarať a buď ešte študujú alebo pracujú a dočasne riešia v domove ubytovanie.

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately definuje mladého dospelého ako fyzickú osobu vo veku od 18 do 25 rokov, kt. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá po ukončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti požiada detský domov o zabezpečenie starostlivosti max. však do veku 25 rokov.

Na tejto skupine fungujú chovanci samostatne. Nákup potravín a celý chod skupiny si zabezpečujú sami. Pobyt na takejto skupine si vyžaduje veľkú mieru samostatnosti a zodpovednosti.

Podliehajú však kontrole kompetentného pracovníka z radov detského domova. Ich fungovanie na skupine koordinuje sociálna pracovníčka Mgr. Zuzana Matušáková z úseku starostlivosti o deti. 

Na tejto skupine majú chovanci chodbu cez ktorú môžu vojsť do svojich izieb, obývačku, kúpelňu s toaletami.  

Mladí dospelí môžu využívať aj multifunkčnú miestnosť, ktorá sa nachádza v priestoroch hlavnej budovy či zašportovať si na ihrisku, ktoré je situované na pozemku patriacemu k Detskému domovu.